Нарешті Мінфін затвердив форму розкриття структури власності для юридичних осіб

Вибране

Наказ «Про затвердження Положення про форму та зміст структури власності» №163, зареєстрований Мін’юстом 08 червня 2021, – повідомляє прес-служба відомства.

Нагадаємо, що структура власності є офіційним документом, який
обов’язковому порядку надаватиметься державному реєстратору з метою встановлення кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи.

Структура власності має містити зазначення розмір участі кожного з учасникві/власників, а також інформацію щодо осіб, які незалежно від формального володіння, мають можливість значного впливу на діяльність та/або керівництво юридичної особи. Структура має містити опис та характер вирішального впливу кінцевого бенефіціарного власника на діяльність юридичної особи.

Положення розроблено відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» і Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та містить зразки складання схематичного зображення структури власності.

Зразки складання схематичного зображення структури власності за посиланням:

https://mof.gov.ua/uk/samples_of_drawing_up_a_schematic_representation_of_the_ownership_structure-517

Please follow and like us:

Органи опіки та піклування надають згоду на відчуження будинку, квартири, лише якщо таке відчуженння здійснюється батьками або особами, які їх замінюють (висновок ВС у справі 385/1598/18)

Предметом позову було визнання договору дарування недійсним з тих підстав, що він укладений без надання дозволу органу опіки та піклування, оскільки у будинку зареєстрована малолітня дитина.

Позовні вимоги обгрунтовані тим, що приватний нотаріус посвідчила та зареєструвала в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно договір дарування житлового будинку з господарсько-побутовими спорудами, укладений між бабою дитини та ОСОБОЮ4. В приміщення була зареєстрована малолітня дитина.

На думку позивача оспорюваний договір дарування підлягає визнанню недійсним, оскільки обмежує права та законні інтереси дитини на житло, позбавляючи її права користування житловим приміщенням, вчиненого без дозволу органу опіки та піклування, що завдає істотної шкоди її фізичному та розумовому розвитку та суперечить моральним засадам суспільства, а порушені права дитини підлягають відновленню.

Суд першої та апеляційної інстанції позовні вимоги задовільнив. Відповідач звернувся з касаційною скаргою.

Висновки Верховного Суду за результатами розгляду касаційної скарги: 

Відповідно до частини другої статті 177 СК України батьки малолітньої дитини не мають права без дозволу органу опіки та піклування вчиняти такі правочини щодо її майнових прав: укладати договори, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі договори щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири; видавати письмові зобов`язання від імені дитини; відмовлятися від майнових прав дитини.

Згідно з частинами четвертою, п`ятою статті 177 СК України орган опіки та піклування проводить перевірку заяви про вчинення правочину щодо нерухомого майна дитини та надає відповідний дозвіл, якщо в результаті вчинення правочину буде гарантоване збереження права дитини на житло.

Відповідно до частини шостої статті 203, частини першої статті 215 ЦК України правочин, що вчинений батьками (усиновлювачами) і суперечить правам та інтересам їхніх малолітніх, неповнолітніх чи непрацездатних дітей, може бути визнаний судом недійсним. Такий правочин є оспорюваним.

Отже, вчинення батьками неповнолітньої дитини певного правочину за відсутності попереднього дозволу органу опіки та піклування порушує установлену статтею 177 СК України заборону. Правочин, що вчинений батьками (усиновлювачами) стосовно нерухомого майна, право власності на яке чи право користування яким мають діти, за відсутності обов`язкового попереднього дозволу органу опіки та піклування може бути визнаний судом недійсним (частина шоста статті 203, частина перша статті 215 ЦК України) за умови, якщо буде встановлено, що оспорюваний правочин суперечить правам та інтересам дитини, звужує обсяг існуючих майнових прав дитини та/або порушує охоронювані законом інтереси дитини, зменшує або обмежує права та інтереси дитини щодо жилого приміщення, порушує гарантії збереження права дитини на житло. Сам по собі факт відсутності обов`язкового попереднього дозволу органу опіки та піклування на укладення оспорюваного правочину не є безумовною підставою для визнання його недійсним.

Відповідний правовий висновок викладений у постанові Верховного Суду   від 20 березня 2019 року у справі № 1612/2343/12, провадження № 61-6301св18.

Системне тлумачення  вказаних вище норм матеріального права дає підстави дійти висновку, що органи опіки та піклування надають згоду на відчуження будинку, квартири, якщо таке відчуженння здійснюється батьками або особами, які їх замінюють.

Верховний Суд виходить з того, відповідач є бабою малолітньої, яка зареєстрована у спірному будинку, та не є особою, що замінює її батьків, тобто не зобов`язана утримувати та забезпечувати малолітню особу. Тому  суди першої та апеляційної інстанції дійшли необґрунтованого висновку про задоволення позову, оскільки для укладення відповідачем оспорюваного договору дарування будинку згоди органу опіки і піклування не вимагається.

Постанова      у справі №        
№ 385/1598/18 від 10.02.2021 року ,   
провадження№ 61-12954св19            

Детальніше за посиланням: https://reyestr.court.gov.ua/Review/95067051

Please follow and like us:

Перспективи контролю над тов на законодавчому рівні

16.06.2020 Верховна Рада України ухвалила у першому читанні  законопроект № 2493 про акціонерні товариства, яким запроваджуються:

— проведення загальних зборів акціонерного товариства із застосуванням електронного голосування;
— запровадження вимог до корпоративного управління професійних учасників фондового ринку;
— удосконалення питання відповідальності посадових осіб АТ шляхом запровадження механізму відшкодування ними збитків, встановлення нових обмеженнь щодо зайняття посад в акціонерному товаристві та умов дострокового припинення повноважень посадових осіб АТ у разі спричинення ними  збитків  товариству

Не менш цікавими є норми щодо запровадження  механізму обліку часток товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю в обліковій системі Центрального депозитарію цінних паперів – поки що – за рішенням учасників/засновників.

Але, маємо розуміти, що це – другий крок встановлення засобів контролю  (перший – сумнозвісна реєстрація бенефіціарів, яка шкутильгає  на обидві ноги) над такою, поки що зручною (для учасників) організаційно-правовою формою, як товариство з обмеженою відповідальністю.  

Наступний очікуваний крок – редагування цієї норми (((( та виключення «за рішенням учасників/засновників» та запровадження таким шляхом тотального контролю – «механізму обліку часток товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю».

В першому читанні маємо таке формулювання «Облікова система часток товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю (далі – облікова система часток) – сукупність інформації, записів про частки товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю (вид, номінальна вартість і кількість, обмеження обігу тощо) на рахунках власників таких часток; інформації про товариство; про власників часток; про обмеження прав власників; про осіб, уповноважених власниками (управителів, заставодержателів, інших осіб, наділених відповідними правами щодо часток); інша передбачена законодавством інформація.

Вимоги до переліку документів, що подаються товариством Центральному депозитарію, встановлюються Комісією.

 Факт набуття і припинення прав на частки, обмеження прав на частки фіксуються в обліковій системі часток. У обліковій системі часток.

Вимоги до інформації, яка вноситься до облікової системи часток, встановлюються Центральним депозитарієм за погодженням з Комісією.»

«Облік часток товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю (далі – товариство) здійснюється Центральним депозитарієм в порядку, встановленому законодавством, у разі прийняття засновниками або учасниками товариства відповідного рішення…»

Добре це чи ні – напряму залежатиме і від самих «механізмів», розробку яких покладено на Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Центральний депозитарій. Тому, виходячи з практики – сподіватись на прості та зручні системи обліку та вимоги для допуску Товариств з метою обліку часток не приходиться.

Із позитивного – запровадження «ескроу» рахунків – які значно мінімізують ризики зміни учасників  ТОВ.

Please follow and like us:

21 червня 2019 року набув чинності ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання відпустки усиновлювачам при усиновленні дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування

Зокрема Законом викладено в новій редакції статтю 182. Кодексу Законів про працю.

Відтепер працівникам, які усиновили дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, надається одноразова оплачувана відпустка у зв’язку з усиновленням дитини тривалістю 56 календарних днів (70 календарних днів – при усиновленні двох і більше дітей) без урахування святкових і неробочих днів після набрання законної сили рішенням суду про усиновлення дитини. Така відпустка надається за умови, що заява про надання відпустки надійшла не пізніше трьох місяців з дня набрання законної сили рішенням суду про усиновлення дитини.

У разі усиновлення дитини (дітей) подружжям зазначена відпустка надається одному з подружжя на їх розсуд.

Джерело : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2728-viii

Please follow and like us:

Вирішення питання тимчасового виїзду дитини за межі України шляхом підтвердження місця проживання без рішення суду

Постановою КМУ від 22.08.2018 року № 620 були внесені зміни щодо порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, зокрема врегульовано питання захисту прав дитина на відпочинок, оздоровлення, навчання, участь у дитячих змаганнях у випадку, коли один з батьків дитини не надає, або всіляким чином ухиляється від надання згоди на виїзд дитини за межі країни.

Продовжити читання
Please follow and like us:

Кабінет Міністрів прийняв постанову № 19 від 16 січня 2019 р. яка має вирішити питання реєстрації сільгосптехніки.


Кабінет Міністрів прийняв постанову № 19 від 16 січня 2019 р яка має вирішити питання реєстрації сільгосптехніки.

Нагадаємо – у 2014 році, постановою №442 від 10 вересня 2014 р. Кабмін ліквідував Державну інспекцію сільського господарства (Держсільгоспінспекцію), а її функції розділили по декільком відомствам:

  • реєстрація та облік машин передані МВС,
  • державний нагляд у частині експлуатації та технічного стану машин – Державній службі з безпеки на транспорті,
  • сертифікація насіння і садивного матеріалу – Державній службі з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.

У жовтні 2015 року постановою №871 Кабінет міністрів України доручив створити територіальні органи Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.

Згідно з новою постановою, вносяться зміни до низки постанов – «Держсільгоспінспекція» замінюються на «Держспожівслужбу». На територіальні органи Держпродспожівслужби покладається реєстрація с ільгосптехніки і видача посвідчень тракториста-машиніста.

Текст Постанови:

Продовжити читання
Please follow and like us:

Ноу-хау інспекторів з праці або як інспектори з праці можуть завітати на перевірки під виглядом шукачів роботи

Будьте обачні та ввічливі: 

Державний контроль  за   додержанням   законодавства   про   працю   приватними підприємцями, які використовують найманих робітників, юридичними особами та їх структурними   підрозділами,   здійснюється  у формі   інспекційних   відвідувань та невиїзних інспектувань.

Порядок здійснення інспекційних відвідувань визначається Постановою КМУ №295

Інспекційні відвідування проводяться з таких підстав: Продовжити читання

Please follow and like us:

До кого прийдуть з комплексними перевірками у 2019 році

 

Держрегуляторна  служба   затвердила     План   здійснення  комплексних  заходів державного нагляду  (контролю)  на 2019 рік.    Згідно   плану  у   наступному   році буде  проведено  30 227   комплексних    перевірок   підприємств   та   приватних підприємців (це понад 3000 більше, у порівнянні з 2018 роком).

За    даними      онлайн-сервісу   VKURSI,    порівняно   з   попереднім   проектом плану відбулися наступні зміни:

  • 18 компаній додано до плану;
  • 61 виключено з нього;
  • щодо 101 компанії змінилася дата проведення перевірки.

Загалом до комплексного плану перевірок на 2019 рік включено 12 202 суб’єкта підприємницької  діяльності  різних  організаційно правових форм. На планові  (не комплексних) перевірки  різноманітних  контролюючих  органів  у  2019 році  варто чекати  121 223 суб’єктам господарювання.

План комплексних заходів державного нагляду (контролю) на 2019 рік за посиланням:  https://inspections.gov.ua/projects-plans/approve-complex

Продовжити читання

Please follow and like us:

04.11.2018 р. набрав чинності ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування»

04.11.2018 р. набрав чинності ЗУ  «Про  внесення  змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення забезпечення дотримання  прав учасників кримінального провадження  та  інших  осіб  правоохоронними  органами під час     здійснення   досудового  розслідування»  №  2548-VIII,     (опублікований 03.11.2018 року в «Голос України»).

Законом внесені зміни до ст.ст. 220, 284, 303, 309  Кримінального  процесуального кодексу України в частині права заявляти  клопотання слідчому,  прокурору  про закриття кримінального провадження. Продовжити читання

Please follow and like us:

Нові форми податкової накладної підлягають застосуваннню вже з 1 грудня 2018 року

Нагадуємо, що Наказом № 763 Міністерство  Фінсансів  оновило форми податкової накладної та розрахунку коригування до  неї.  Наказ  опубліковано  в  «Офіційному віснику України» №85.

Нові форми підлягають застосуваннню вже  з  1 грудня 2018 року

Щоправда, це не стосується абз. 2 п. 6 (щодо незаповнення ІПН у ПН  на  покупця-неплатника ПДВ) та п. 8 (щодо змін до ПН за щоденними підсумками) наказу. Вони почнуть діяти з 01.01.2020 року. Продовжити читання

Please follow and like us: